ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання інформаційно-консультаційних послуг
«Шпаргалка-інтенсив Deutsch B1 Frau Kolisnyk»
Фізична-особа підприємець Колісник Максим Вікторович, ід. Код 2877705376, іменований
надалі «Виконавець», публікуючи цей Договір про надання інформаційно-консультаційних
послуг ««Шпаргалка-інтенсив Deutsch B1 Frau Kolisnyk» (далі – Договір) пропонує фізичним
особам (надалі – «Замовник»), надалі за текстом разом «Сторони Договору», а кожна окремо
- «Сторона» отримати послуги, передбачені цим Договором, а саме
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цілях цього Договору нижче наведені терміни використовуються в таких значеннях:
1.1.1. Інформаційно-консультаційні послуги – надання послуги з виготовлення матеріалів для
підготовки до здачі іспиту з німецької мови на рівень B1 за допомогою Інтернет з
використанням програмного забезпечення Telegram (https://web.telegram.org). Послуги, що
надаються за цим Договором, включають доступ до матеріалів і рекомендаційних порад для
підвищення рівня підготовки клієнта до здачі іспиту з німецької мови на рівень B1.
1.1.2. Замовник - фізична особа, яка акцептувала цей Договір у власних інтересах або в
інтересах іншої фізичної особи, щодо якої є законним представником.
1.1.3. Споживачем послуг за цим Договором є Замовник або особа, вказана Замовником в
запиті, в інтересах якої Замовник уклав цей Договір.
1.1.4. Акцепт – це відповідь Замовника Виконавцю про повне, безумовне і безвідкличне
прийняття умов цього Договору оферти, вчинена у спосіб, передбачений Договором та
безвідкличну згоду на використання, обробку і зберігання персональних даних Замовника
та/або Споживача послуг згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних
даних».
1.1.5. Матеріал – збірник зразків листів, діалогів, описів і рекомендаційних порад для
підвищення рівня підготовки клієнта до здачі іспиту з німецької мови на рівень B1 для
Споживача послуг, за допомогою Інтернет з використанням програмного забезпечення
Telegram (https://web.telegram.org) наданих Виконавцем. Матеріал виготовлений для слухачів
курсів з німецької мови В1, є допоміжним матеріалом.
1.1.6. Купівля послуги не гарантує здачу іспиту на рівень, а підвищує рівень підготовки до
здачі іспит на B1. Замовник, який хоче здати іспит на B1, повинен відвідувати мовні курси
B1, виконувати домашнє завдання, щоденно дивитися і слухати німецьке телебачення і
виконувати всі рекомендації по вивченню мови. Матеріал несе практичні рекомендації з
підготовки саме до здачі іспиту, а не вивчення мови.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ
2.1. Цей Договір за способом його укладання є публічним договором відповідно до ст. 633
Цивільного кодексу України та вважається укладеним з моменту його акцепту Замовником у
спосіб, передбачений цим розділом.
2.2. Замовник вчиняє акцепт Договору шляхом сплати повної вартості послуг Виконавця
відповідно до умов п. 5.1 та п. 5.2 Договору.
2.3. Акцепту передує перехід на телеграм-канал за адресою: https://t.me/deutschB1_, і вибір
матеріалу, шляхом натискання на обраний матеріал, який містить інформацію про його
вартість.
2.4. Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України Договір вважається укладеним у
письмовій формі, тому не потребує подальшого підписання його на паперовому носії.
2.5. Умови Договору встановлюються однаковими для всіх Споживачів послуг за цим
Договором і не передбачає надання переваги одному Споживачеві перед іншим щодо
укладення цього Договору. 2.6. Акцепт цього Договору є також підтвердження Замовника
та/або Споживача послуг про отримання ним повної і достовірної інформації про Послуги,
що надає Виконавець за цим Договором.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. На умовах та в порядку, визначених цим Договором, Виконавець власними або
залученими силами зобов'язується надати Споживачеві послуг інформаційно-консультаційні
послуги з використанням програмного забезпечення Telegram (https://web.telegram.org) у
вигляді надання доступу до матеріалів і рекомендаційних порад для підвищення рівня
підготовки клієнта до здачі іспиту з німецької мови на рівень B1.
3.2. Строк надання доступу до матеріалів 6 місяців з моменту оплати, але може бути
продовжений за згодою Виконавця.
3.3. Отримання Послуг за цим Договором Споживачем послуг здійснюється через його власні
або залучені засоби (ПО/ПЗ) Споживача послуг. За наявність програмного забезпечення
Telegram (https://web.telegram.org) на ПО/ПЗ Споживача послуг, за їх справність та доступ до
Інтернету відповідає Споживач послуг.
3.4. Після отримання Замовником послуги (доступу до матеріалів) послуга вважається
наданою, є підтвердженням належного їх надання Виконавцем відповідно до умов Договору,
складання акту наданих послуг не передбачає і оплачені кошти не повертаються.
4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Надавати Послуги Замовнику або Споживачу послуг відповідно до строку та обсягу,
визначеного Виконавцем та опублікованого за адресою: https://t.me/deutschB1_ на дату
акцептування замовником договору.
4.2. Замовник або Споживач послуг зобов’язаний:
4.2.1. Оплатити Виконавцю за надані Послуги відповідно до вартості, що встановлена в п. 5.2
Договору.
4.2.2. Володіти вміннями користування та бути зареєстрованим користувачем програмного
забезпечення Telegram (https://web.telegram.org), а також мати всі необхідні телекомунікаційні
технічні засоби зв’язку.
4.2.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем у зв'язку
з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати такі факти або інформацію
третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.
4.3. Замовник або Споживач послуг має право:
4.3.1. Вимагати від Виконавця виконання його зобов'язань за цим Договором.
4.3.2. Звертатися до Виконавця з усіх питань, що пов'язані з наданням Послуг за цим
Договором.
4.3.3. Замовник або Споживач послуг не має права передавати свої права та зобов'язання за
цим Договором третім особам без попереднього погодження з Виконавцем.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Припинити надання Послуг Замовнику у випадку невиконання/неналежного виконання
Замовником або Споживачем послуг зобов’язань за цим Договором.
4.4.2. Користуватися послугами будь-яких фізичних і юридичних осіб, з метою своєчасного
та якісного виконання зобов'язань за Договором.
4.4.3. Сповіщати Замовника та/або Споживача послуг про нові акції, надсилати рекламні та
інформаційні матеріали по всіх засобах зв'язку, наданих Замовником та/або Споживачем
послуг.
4.4.4. Виконавець не надає Замовнику доступ до технічних та телекомунікаційних засобів, що
необхідні для доступу до Матеріалів з використанням програмного забезпечення Telegram
(https://web.telegram.org).
4.5 Вміст Матеріалів підпадає під дію законодавства про авторське право та не може бути
опублікований повністю або частково без попередньої письмової згоди Виконавця. Якщо
третя особа не оплатила доступ до матеріалів, вона не має права володіти або читати цей
Матеріал. У цьому випадку вона зобов'язана негайно видалити цей Матеріал зі свого
комп'ютера та гаджеті. Якщо третя особа потрапила у володіння Матеріалом незаконно, вона
повинна розраховувати на судове переслідування.
5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Усі розрахунки між Замовником та Виконавцем проводяться у гривнях у безготівковій
(шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця) формі за
реквізитами, вказаними в розділі 10 Договору.
5.2. Сторони погодили, що загальна вартість Послуг Виконавця за цим Договором, а також її
зміни, публікуються Виконавцем за адресою:
5.3. Вартість Послуг може змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку.
5.4. Комісію за переказ грошових коштів під час розрахунків за послуги Виконавця сплачує
Замовник.
5.5. Оплата Послуг здійснюється Замовником 100 % (стовідсоткової) передоплати відповідно
до обраного Замовником тарифу.
5.6. Виконавець не може змінювати вартість послуг для конкретного Замовника у випадку,
якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату у встановленому цим Договором
порядку.
5.7. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця.
5.8. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
5.9. Замовник самостійно оплачує всі послуги зв'язку необхідні для надання Послуг
Виконавцем.
5.10. Після отримання Замовником послуги (доступу до матеріалів) послуга вважається
наданою, є підтвердженням належного їх надання Виконавцем відповідно до умов Договору,
складання акту наданих послуг не передбачає і оплачені кошти не повертаються.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Договір вступає в силу та вважається укладеним з моменту акцепту Договору та діє до
моменту його припинення.
6.2. Договір припиняється:
6.2.1. закінчення строку надання Послуг (п.3.2 Договору);
6.2.2. у випадку його розірвання Виконавцем з підстав, передбачених Договором та/або
законодавством України;
6.2.3. у випадку його розірвання за взаємною згодою Сторін;
6.2.4. у випадку його розірвання на підставі рішення суду.
6.3. Дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника відбувається за умови
обов’язкового письмового повідомлення Виконавця не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до
дати розірвання.
6.4. Виконавець має право достроково розірвати Договір у разі невиконання та/або
неналежного виконання Замовником зобов’язань за Договором. У випадку дострокового
розірвання Договору з ініціативи Виконавця Договір вважається розірваним з дня
відправлення будь-якими засобами зв’язку відповідного повідомлення Замовнику.
6.5. Сторони погодили, що у разі дострокового розірвання/припинення Договору, сума
сплачених грошових коштів поверненню не підлягає.
7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність
відповідно до чинного Законодавства України та цього Договору.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини надзвичайного та
непереборного характеру, які настали після укладення цього Договору, незалежно від
бажання та волі Сторін, які непідконтрольні Сторонам включаючи але не обмежуючись
такими як: екстремальні погодні умови (стихійні лиха) –повінь, ураган, землетрус; пожежі,
війни, страйки, воєнні дії, громадські безпорядки, епідемії, пандемії, дії органів влади або їх
наслідки, що унеможливлюють виконання зобов’язань та інші обставини, які у світовій
практиці і в Україні визнаються обставинами непереборної сили та їх наслідки, якщо вони
унеможливлюють виконання зобов’язань за цим Договором для Сторін або однієї з них.
8.2. Про настання обставин непереборної сили або їх наслідків, Сторона яка підпала під їх
вплив повинна повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.
Підтвердження факту існування обставин та строк існування таких обставин підтверджується
офіційним документом компетентного органу або Торгово-промисловою палатою України чи
її територіальним органом
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами. Цей
Договір розміщений у відкритому доступі за адресою: https://t.me/deutschB1_
9.2. Виконавець має право доповнювати та змінювати умови цього Договору в
односторонньому порядку. Замовник повинен самостійно ознайомитися з умовами цього
Договору і самостійно слідкувати за оновленнями/змінами умов.
ВИКОНАВЕЦЬ
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Фізична особа-підприємець Колісник Максим Вікторович Ідентифікаційний номер:
2877705376
Юр.адреса: Черкаси, бул.Шевченка, 135, кв.155
Банківські реквізити: АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299
Р/р № UA293052990000026007046234397
тел.: +380980925165